Home Machtiging Kort Verblijf Machtiging tot Kort Verblijf (MKV)
Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) PDF E-mail

Visumplichtige vreemdelingen van niet-Surinaamse-origine die langer dan 90 dagen in Suriname wensen te verblijven, dienen een Machtiging tot Kort Verblijf (MKV) aan te vragen. De aanvraag dient ruim 3 (drie) maanden vóór de geplande vertrekdatum ingediend te zijn. Het is voor deze categorie van vreemdelingen niet mogelijk om in Suriname een MKV aanvraag in te dienen nadat men is afgereisd op een toeristenkaart, toeristen- of zakenvisum.

De MKV regeling is niet van toepassing op:

Voor het indienen van een MKV aanvraag is nodig:

 1. een volledig ingevuld MKV aanvraagformulier
 2. documenten e.a. zoals hieronder aangegeven
 3. betaling van administratiekosten ad. 10 euro

Belangrijk:

 • Alle openbare akten zoals de geboorteakte en andere officiële documenten dienen voorzien te zijn van een “apostille” (internationale legalisatie). Een apostille kan niet door uw Gemeente worden geplaatst.
  U kunt daarvoor terecht bij de Rechtbank in uw woonplaats.
 • Meereizende minderjarige kinderen worden bijgeschreven in het formulier van één van de ouders of de voogd.
 • In aanvragen van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) dient het screeningsprofiel “visum en emigratie” aangevinkt te worden.
 • Termijn van afhandeling v/d MKV aanvraag: minimaal 3 maanden
 • Onvolledige aanvragen zullen niet in behandeling worden genomen
 • Van MKV documenten die niet in de Nederlandse of Engelse taal zijn gesteld, dient eveneens een officiele vertaling ingediend te worden.

 

MKV documentenlijst

Vereisten/verklarende lijst

1.

2 (twee) pasfoto’s

Recente goedgelijkende pasfoto’s van een goede kwaliteit

2.

Kopie van alle beschreven pagina’s van het paspoort

Personalia, visa en aantekeningen

3.

Geboorteakte (origineel of kopie)

Apostille (origineel) niet ouder dan 1 maand

4.

Verklaring omtrent het Gedrag - VOG (origineel)

Apostille (origineel) niet ouder dan 1 maand

5.

Bewijs van burgerlijke staat (origineel of kopie)

Apostille (origineel) niet ouder dan 1 maand

Let wel: In alle onderstaande gevallen dient men een bewijs aan te leveren:
  
Ongehuwd : uittreksel GBA
Gehuwd: huwelijksakte
Gescheiden: echtscheidingsakte of een historisch uittreksel (niet ouder dan 6   maanden)
Weduwe/weduwnaar: overlijdenakte of historisch uittreksel (niet ouder dan 6   maanden)

Geregistreerd partnerschap: uittreksel GBA
Samenwonend: uittreksel GBA (ongehuwd)

6.

Financiële bewijzen – exporteerbare inkomsten

Bewijzen die aangeven dat u over voldoende financiële middelen beschikt om uw reis-, verzekerings- en verblijfskosten in Suriname te betalen.

Bijvoorbeeld:
Kopie van officiële stukken inzake studiefinanciering, spaarrekening, uitkeringen, pensioen, etc.

7.

Garantstelling (indien nodig)

Wanneer u zelf niet over voldoende financiële middelen beschikt om uw verblijf in Suriname te bekostigen.

Garantsteller die ingezetene is van Suriname en garant staat voor uw reis-, verzekerings- en verblijfskosten.

8.  

Bewijzen m.b.t. het verblijfsdoel

Stage-overeenkomst, arbeidsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst of documenten die van toepassing mochten zijn.

De documenten dienen voorzien te zijn van brievenhoofd/stempels en handtekening(en) van de   verantwoordelijke instantie/functionaris(sen)
  
Indien men niet beschikt over het origineel bij de indiening, zal men alsnog de verplichting hebben om het origineel te overleggen na aankomst in Suriname.

9.

Diploma’s en bedrijfsinformatie i.v.m. een aan te vragen werkvergunning of het starten   van een onderneming

 

Kopie van door DUO gelegaliseerde diploma’s en bedrijfsinformatie.

Niet van toepassing indien de aantrekking zal geschieden door:
  - de overheid
  - Ziekenhuizen
  - Staatsbedrijven
  - Parastatale bedrijven
  
Deze organisaties leveren de documenten rechtstreeks aan bij het Ministerie van Arbeid in Suriname.

10.

Administratiekosten ad. 10 euro

Bewijs van betaalde administratiekosten 
  
Voor betalingsinstructies lees verder

11.

Verblijfsvergunning van het land van residentie (indien van toepassing)

Legalisatie (origineel)

Alleen van toepassing als u niet de nationaliteit bezit van het land waarin u woont en over een verblijfsvergunning dient te beschikken om er te wonen.  

12.

Ziektekostenverzekering

Bij de indiening v/d   aanvraag:
een kopie van de doorlopende ziektekostenverzekering of polis.

Bij aanmelding in Suriname: bewijs dat men ziektekosten in Suriname gedekt zijn door een verzekering voor de duur van het verblijf.

 

Meereizende minderjarige   kinderen

 

a.

Documenten zoals genoemd
in 1 t/m 3 boven


  

b.

Bewijs van gezag/machtiging/Rechterlijke beschikking (indien van toepassing)

Bewijs van gezag: alleen nodig in het geval v/e alleenstaande ouder (apoostille verplicht - niet ouder dan 1 maand)
  
Machtiging: ingeval van gezamenlijk gezag waarbij het kind met 1 v/d ouders afreist. (apostille verplicht - niet ouder dan 1 maand)

Rechterlijke beschikking: in geval van voogdijschap of een afwijkende beslissing

Andere van toepassing zijnde documenten

Aanvraag v/e Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
Voordat u naar uw Gemeente gaat voor het invullen v/e aanvraagformulier voor een VOG heeft u een brief v/h Consulaat nodig waarin het screeningsprofiel “Visum en emigratie” wordt gevraagd.
De brief v/h Consulaat kunt u persoonlijk aanvragen aan het loket van de Visumafdeling of op uw adres ontvangen.

Om de brief per omgaande post op uw adres te ontvangen, stuurt u het volgende:

 • een duidelijk leesbare kopie van de personalia uit uw geldig paspoort of van een ander ID document en
 • een zelfgeadresseerde en voorgefrankeerde enveloppe naar:

  Consulaat van Suriname
  De Cuserstraat 11
  1081 CK Amsterdam

  Andere bijzonderheden:
  Van uw MKV aanvraag dient u 2 exemplaren (in 2 sets) aan te bieden.
  Eén) complete aanvraag zoals genoemd in de documentenlijst  +  1 fotokopie v/h hele pakket m.u.v. de pasfoto’s

Wijze van indiening:

 • persoonlijk aan het loket van de visumafdeling op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag, tussen 9.00 uur - 14.00 uur.
  Een afspraak is niet nodig, of
 • per post naar het Consulaat van Suriname a/d De Cuserstraat 11, 1081 CK Amsterdam

Let wel:
Indien u uw MKV aanvraag per post indient, wordt u gevraagd om 
een retour enveloppe in te sluiten voor terugzending van brondocumenten naar uw adres

-?  per gewone post of
-  per aangetekende post (geregistreerd)

De retour enveloppe dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- zelf geadresseerd
- voldoende gefrankeerd
- formaat A-4

Het Consulaat is niet aansprakelijk voor vertraagde bezorging of zoekgeraakte zendingen nadat enveloppen/pakketten correct zijn aangeboden aan PostNL.
 
Betaling van MKV administratiekosten:

 • Aan het loket v/d Visumafdeling bij persoonlijke indiening (contant of pinnen) of
 • door overschrijving naar de bankrekeningnummer van het consulaat

Bankgegevens

Consulaat van de Republiek Suriname te Amsterdam
ABN/AMRO
Bankadres: Willem van Weldammelaan 7, 1082 KT Amsterdam
R
ekeningnummer 54.93.16.922
IBAN-code : NL47ABNA0549316922
BIC-code : ABNANL2A
Verplichte vermelding “MKV aanvraag + uw naam”

Nadat u uw MKV-aanvraag heeft ingediend en deze is doorgestuurd naar de autoriteiten in Paramaribo, ontvangt u per post een bevestigingsbrief waarin het referentienummer van uw aanvraag is vermeld. Dit ref.nr. heeft u nodig om na ca. 3 maanden op onze site ("Verleende vergunningen") na te gaan of uw aanvraag is goedgekeurd. 

Personen wiens aanvraag is afgewezen worden daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Wanneer uw MKV aanvraag is goedgekeurd komt u in aanmerking voor een KV-visum. Dit is slechts een inreisvisum (€ 40,00).
Het visum komt u aanvragen en afhalen aan het loket v/d visumafdeling. Dit kan terwijl u wacht.
U ontvangt daarbij een aanmeldingsbrief waarmee u zich in principe binnen 2 weken moet melden bij de afdeling Vreemdelingenzaken in Paramaribo die afspraken met u maakt voor de verdere afwikkeling van uw verblijfsvergunning. 

Uw paspoort mag niet minder dan 6 (zes) maanden geldig zijn bij aankomst in Suriname en er moet tenminste nog 1 pagina - die aan beide zijden blanco is - beschikbaar zijn voor het visum en de stempels van de Immigratiedienst in Suriname. 

Na aankomst in Paramaribo zult u o.a. een bedrag van US$ 150 of de tegenwaarde in Surinaamse dollars (SRD) dienen te betalen bij een van de aangewezen banken in. 

Aantekening:
Tijdens de behandeling van uw MKV-aanvraag, komt u niet in aanmerking voor een toeristenkaart, toeristen- of zakenvisum voor Suriname. 

 

 

Taalselectie